Yi-Chieh  Fan
Name Yi-Chieh Fan
Office Tel No. 85603
Email janna73@nccu.edu.tw