View count: 235639

NCCUC Teaching Excellence Awards

商學院歷年教學績優教師獲獎名單

105學年度EMBA教學優良教師(5名)

 • JIA-CING Wu
 • Swee-Huat Lee
 • Biing-Shen Kuo
 • YI-CHIA CHIU
 • JYH-SHEN CHIOU

104學年度EMBA教學優良教師(5名)

 • JYH-SHEN CHIOU
 • YI-CHIA CHIU
 • ROBIN K. CHOU
 • MING-CHIN CHEN
 • WEIYU KUO

104學年度教學特優獎教師(8名)

 • JIA-WEN LIANG
 • LING-CHING CHAN
  (續獲)
 • PEI-YU PAI
 • LEI-YU WU
 • KUO-FENG HUANG
 • MING-SHIOW LO
 • CHUEN-LUNG CHEN
  (ETP)
 • HAO-CHUN CHUANG

104學年度教學優良獎教師(21名)

 • JYH-SHEN CHIOU
 • WEN-CHEN SHIH
 • BING-SHEN KUO
 • WEI-JEN WEN
 • SHIH-WEI CHAO
 • ANNE WU
 • WAN-YING LIN
 • I-MIN LIN
 • HORNG-CHING KUO
 • SHEREE S MA
 • CHAO-PING TING
 • JENG-TUNG CHIANG
 • YING-CHAO HUNG
 • SU-FEN YANG
 • KANG-YEN KUAN
 • YUNG-CHIEN LOU
 • SHIH-CHING JENG
 • FANG YU
 • HSIN-LU CHANG
 • ROBIN K. CHOU
 • YUAN-CHEN CHANG

103學年度教學特優獎教師(12名)

 • WEI-JEN WEN
 • DANCHI TAN
 • I-MIN LIN
 • MING-CHIN CHEN
  (續獲)
 • JIA-WEN LIANG
  (續獲)
 • LING-CHING CHAN
 • LIEN-TI BEI
  (續獲)
 • CHANG-YA HU
 • YENN-RU CHEN
  (ETP)
 • YUAN-CHEN CHANG
 • BING-SHEN KUO
  (EMBA)
 • YU-TING CHENG
  (EMBA)

103學年度教學優良獎教師(21名)

 • WEN-CHEN SHIH
 • WEIYU KUO
 • HSING-HUA CHANG
 • SHIH-WEI CHAO
 • WEI-KUANG CHEN
 • HORNG-CHING KUO
 • LING-TAI LYNETTE CHOU
 • YING-CHAO HUNG
 • HUEY-MIIN HSUEH
 • WEI-CHI TSAI
 • KANG-YEN KUAN
 • KUO-FENG HUANG
 • EUGENIA HUANG
 • CHUEN-LUNG CHEN
 • ROBIN K. CHOU
 • CHING-CHIH LU
 • SHIH-CHING JENG
 • CHENG-WEI WANG
 • LI-LING WANG
 • YI-CHIA CHIU
 • FENG-SHANG WU

102學年度教學特優獎教師(8名)

 • 陳明進
 • 梁嘉紋
 • 丁兆平
 • 白佩玉
  (續獲)
 • 別蓮蒂
 • 林月雲
 • 蔡維奇
 • 邱奕嘉
  (續獲)

102學年度教學優良獎教師(21名)

 • 郭維裕
 • 林士貴
 • 趙世偉
 • 林禹銘
 • 郭弘卿
 • 馬秀如
 • 江振東
 • 陳麗霞
 • 薛慧敏
 • 唐揆
 • 黃國峯
 • 管康彥
 • 梁定澎
 • 張欣綠
 • 尚孝純
 • 盧敬植
 • 屠美亞
 • 鄭士卿
 • 王儷玲
 • 王正偉
 • 許牧彥

101學年度教學特優獎教師(11名)

 • 王文英
 • 周玲臺
  (續獲)
 • 馬秀如
 • 鄭宇庭
 • 白佩玉
 • 巫立宇
 • 胡昌亞
  (續獲)
 • 陳春龍
  (ETP)
 • 彭金隆
 • 周行一
  (EMBA)
 • 邱奕嘉
  (EMBA)

101學年度教學優良獎教師(21名)

 • 施文真
 • 朱浩民
 • 張興華
 • 陳明進
 • 郭弘卿
 • 詹凌菁
 • 江振東
 • 薛慧敏
 • 陳麗霞
 • 洪英超
 • 羅明琇
 • 韓志翔
 • 管康彥
 • 尚孝純
 • 傅豐玲
 • 姜堯民
 • 盧敬植
 • 鄭士卿
 • 蔡政憲
 • 王儷玲
 • 王正偉

100學年度教學特優獎教師(7名)

 • 邱志聖
 • 施文真
 • 周玲臺
 • 薛慧敏
 • 胡昌亞
 • 周宣光
 • 周行一
  (ETP)

100學年度教學優良獎教師(13名)

 • 郭維裕
 • 陳建維
 • 鄭鴻章
 • 趙世偉
 • 張興華
 • 鄭丁旺
 • 陳明進
 • 劉惠美
 • 羅明琇
 • 姜堯民
 • 盧敬值
 • 屠美亞
 • 王儷玲

99學年度教學特優獎教師(11名)

 • 郭炳伸
  (續獲)
 • 陳威光
 • 俞洪昭
 • 郭弘卿
 • 洪英超
 • 陳麗霞
 • 司徒達賢
  (續獲)
 • 林月雲(ETP)
 • 蔡瑞煌
 • 吳豐祥(EMBA)
 • 蕭瑞麟(EMBA)

99學年度教學優良獎教師(21名)

 • 邱志聖
 • 楊光華
 • 施文真
 • 鄭鴻章
 • 林信助
 • 張興華
 • 趙世偉
 • 朱浩民
 • 陳明進
 • 周玲臺
 • 蘇瓜藤
 • 江振東
 • 鄭宇庭
 • 羅明琇
 • 郁方
 • 苑守慈
 • 劉文卿
 • 姜國輝
 • 徐燕山
 • 王儷玲
 • 鄭士卿

98學年度教學特優獎教師(10名)

 • 郭炳伸
 • 王文英
 • 俞洪昭
  (續獲)
 • 梁嘉紋
 • 鄭宇庭
  (續獲)
 • 司徒達賢
 • 別蓮蒂
  (續獲)
 • 胡昌亞
 • 林宛瑩
  (EMBA)
 • 于卓民
  (EMBA)

98學年度教學優良獎教師(23名)

 • 邱志聖
 • 譚丹琪
 • 施文真
 • 楊光華
 • 張興華
 • 陳威光
 • 郭弘卿
 • 金成隆
 • 陳錦烽
 • 江振東
 • 蔡維奇
 • 巫立宇
 • 黃國峯
 • 周宣光
 • 楊建民
 • 姜堯民
 • 蔡政憲
 • 葉啟洲
 • 王正偉
 • 林建智
 • 吳豐祥
 • 蕭瑞麟
 • 許牧彥

98學年度教學教學補助教師(30名)

 • 樓永堅
 • 苑守慈
 • 張維中
 • 鄭士卿
 • 姜國輝
 • 徐燕山
 • 黃泓智
 • 戚務君
 • 薛慧敏
 • 朱浩民
 • 羅明琇
 • 郭維裕
 • 鄭鴻章
 • 尚孝純
 • 林良楓
 • 詹凌菁
 • 盧敬植
 • 陳麗霞
 • 周行一
 • 洪順慶
 • 黃思明
 • 鄭丁旺
 • 季延平
 • 李桐豪
 • 吳安妮
 • 劉惠美
 • 溫偉任
 • 韓志翔
 • 山本竜市
 • 張欣綠

97學年度教學特優獎教師(7名)

 • 俞洪昭
 • 丁兆平
 • 別蓮蒂
 • 蔡維奇
 • 周宣光
 • 張元晨(EMBA)
 • 鄭宇庭(EMBA)

97學年度教學優良獎教師(23名)

 • 施文真
 • 郭炳伸
 • 郭維裕
 • 楊光華
 • 溫偉任
 • 陳威光
 • 吳安妮
 • 林宛瑩
 • 梁嘉紋
 • 郭弘卿
 • 陳明進
 • 詹凌菁
 • 陳麗霞
 • 胡昌亞
 • 黃國峯
 • 姜國輝
 • 苑守慈
 • 陳春龍
 • 姜堯民
 • 徐燕山
 • 王儷玲
 • 蔡政憲
 • 吳豐祥

96學年度特優教師(11名)

 • 施文真
 • 王文英
 • 梁嘉紋
 • 江振東
 • 鄭宇庭
 • 于卓民
  (續獲)
 • 司徒達賢
  (續獲)
 • 別蓮蒂
  (續獲)
 • 周宣光
  (續獲)
 • 吳豐祥(EMBA)
 • 李仁芳(EMBA)

96學年度優良教師(23名)

 • 丁兆平
 • 山本竜市
 • 王儷玲
 • 朱浩民
 • 尚孝純
 • 林宛瑩
 • 林建智
 • 邱志聖
 • 金成隆
 • 姜堯民
 • 苑守慈
 • 馬秀如
 • 張欣綠
 • 郭弘卿
 • 郭炳伸
 • 郭維裕
 • 陳明進
 • 陳威光
 • 陳麗霞
 • 黃國峯
 • 溫偉任
 • 蕭瑞麟
 • 韓志翔

95學年度特優教師(7名)

 • 邱志聖
 • 謝淑貞
 • 江彌修
 • 于卓民
 • 司徒達賢
 • 別蓮蒂
 • 周宣光

95學年度優良教師(23名)

 • 王文英
 • 江振東
 • 吳安妮
 • 尚孝純
 • 林信助
 • 俞洪昭
 • 施文真
 • 苑守慈
 • 馬秀如
 • 屠美亞
 • 梁嘉紋
 • 郭炳伸
 • 郭維裕
 • 黃台心
 • 溫偉任
 • 廖四郎
 • 管康彥
 • 劉江彬
 • 劉惠美
 • 蔡政憲
 • 蔡維奇
 • 鄭宇庭
 • 譚丹琪

94學年度教學特優教師(5名)

 • 施文真
 • 郭炳伸
 • 馬秀如
 • 蔡維奇
 • 溫肇東

94學年度教學優良教師(13名)

 • 鄭鴻章
 • 譚丹琪
 • 廖四郎
 • 周玲臺
 • 陳明進
 • 余清祥
 • 司徒達賢
 • 林淑姬
 • 張欣綠
 • 謝明華
 • 張元晨
 • 黃泓智
 • 劉江彬

94學年度英語授課績優教師

 • 林信助

93學年度教學特優教師(5名)

 • 邱志聖
 • 俞洪昭
 • 江振東
 • 吳思華
 • 苑守慈

93學年度教學優良教師(12名)

 • 郭維裕
 • 溫偉任
 • 朱浩民
 • 林宛瑩
 • 梁嘉紋
 • 丁兆平
 • 于卓民
 • 黃思明
 • 林我聰
 • 陳春龍
 • 姜堯民
 • 陳彩稚

93學年度英語授課績優教師

 • 周行一

92學年度教學特優教師(5名)

 • 王文英
 • 別蓮蒂
 • 周宣光
 • 蔡政憲
 • 李仁芳

92學年度教學優良教師(13名)

 • 郭炳伸
 • 楊光華
 • 陳松男
 • 馬秀如
 • 鄭丁旺
 • 余清祥
 • 司徒達賢
 • 張逸民
 • 余千智
 • 管郁君
 • 張元晨
 • 林建智
 • 劉江彬

92學年度英語授課績優教師

 • 丁兆平

91學年度教學特優教師(5名)

 • 廖四郎
 • 陳明進
 • 蔡瑞煌
 • 吳啟銘
 • 沈中華

91學年度教學優良教師(13名)

 • 郭維裕
 • 溫偉任
 • 陳威光
 • 許崇源
 • 戚務君
 • 江振東
 • 管康彥
 • 樓永堅
 • 周宣光
 • 林我聰
 • 姜堯民
 • 陳彩稚
 • 李仁芳

91學年度英語授課績優教師

 • 于卓民

90學年度教學績優教師(6名)

 • 俞洪昭
  (大學部)
 • 陳春龍
  (大學部)
 • 于卓民
  (研究所)
 • 吳思華
  (研究所)
 • 吳安妮
  (EMBA)
 • 邱志聖
  (EMBA)